การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

The National Graduate Research Conference)

ประจำปี 2566
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เจ้าภาพ
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 14 กรกฎาคม 2566 สคบท.
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 14-15 กันยายน 2566 สคบท.
ประจำปี 2565-2564
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เจ้าภาพ
54 มหาวิทยาลัยนเรศวร 13 มิถุนายน 2565 ทคบร.
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8-9 ธันวาคม 2565 สคบท.
ประจำปี 2563-2564
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เจ้าภาพ
50 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6-7 มิถุนายน 2563 ทคบร.
51 มหาวิทยาลัยทักษิณ 18 ธันวาคม 2563 สคบท.
52 มหาวิทยาลัยบูรพา  28 พฤษภาคม 2564  ทคบร.
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 18 ธันวาคม 2564 สคบท.

ประจำปี 2561-2562

ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เจ้าภาพ
46 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 17-18 พฤษภาคม 2561 ทคบร.
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6-7 ธันวาคม 2561 สคบท.
48 มหาวิทยาลัยศิลปากร 13-14 มิถุนายน 2562 ทคบร.
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 6-7 ธันวาคม 2562 สคบท.
ประจำปี 2560
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เจ้าภาพ
42 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  3-4 กุมภาพันธ์ 2560 ทคบร.
43 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี  มิถุนายน 2560 สคบท.
44 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 19-20 ตุลาคม 2560 ทคบร.
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2-3 ธันวาคม 2560 สคบท.
ประจำปี 2559
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เจ้าภาพ
38 มหาวิทยาลัยนเรศวร  19-20 กุมภาพันธ์ 2559 ทคบร.
39

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

30 มิถุนายน- 1 กรกฎาคม 2559 สคบท.
40 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  20-21 ตุลาคม 2559 ทคบร.
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ธันวาคม 2559 สคบท.
ประจำปี 2558
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เจ้าภาพ
34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนาคม 2558 ทคบร.
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มิถุนายน 2558 สคบท.
36 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตุลาคม 2558 ทคบร.
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ธันวาคม 2558 สคบท.
ประจำปี 2557
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เจ้าภาพ
31 มหาวิทยาลัยธนบุรี 21 สิงหาคม 2557 สคบท.
32 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตุลาคม 2557 ทคบร.
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 11-12 ธันวาคม 2557 สคบท.
ประจำปี 2556
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เจ้าภาพ
27 มหาวิทยาลัยนเรศวร 28 ก.พ. – 1 มี.ค. 56 ทคบร.
28 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 28 มิถุนายน 2556 สคบท.
29 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 24-25 ตุลาคม 2556 ทคบร.
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2556 สคบท.
ประจำปี 2555
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เจ้าภาพ
24 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8 มิถุนายน 2555 สคบท.
25 มหาวิทยาลัยศิลปากร 4-5 ตุลาคม 2555 ทคบร.
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
13-14 ธันวาคม 2555 สคบท.
ประจำปี 2554
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เจ้าภาพ
20 มหาวิทยาลัยมหิดล 2-3 กุมภาพันธ์ 2554 ทคบร.
21 มหาวิทยาลัยรังสิต 26 พฤษภาคม 2554 สคบท.
22 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6-7 ตุลาคม 2554 ทคบร.
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 23-24 ธันวาคม 2554 สคบท.