รายนามสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

สถาบันสมาชิก สคบท.

 02
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-2406
โทรสาร : 0-5394-2405
 03
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5388-5992
โทรสาร : 0-5388-5990
 04
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ  ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2420
โทรสาร : 0-4320-2421
01
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ถ.พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2350-3500 #1508
โทรสาร : 0-2350-3668
05
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ถ.บรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170
โทรศัพท์ : 0-3421-8788
โทรสาร : 0-3424-3435
 06
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานเลขานุการคณะ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ต.ท่าโพธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-8819
โทรสาร : 0-5596-8826
 08
 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
592 ซ.รามคำแหง 24  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240
โทรศัพท์ : 0-2300-4543 #1310
โทรสาร : 0-2719-1521
 http://www.graduate.au.edu/

 09
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 0-7341-8611 - 4
โทรสาร : 0-27341-8615
 10
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ถ.เพชรเกษม 110  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2809-0823-7 #123
โทรสาร : 0-2445-4164
 11
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
19 ถ.สาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ : 0-2675-5304 - 12 #3017
โทรสาร : 0-2675-5313
12 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220
โทรศัพท์ : 0-2544-8036
โทรสาร : 0-2522-6603
 13
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อาคาร 20 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 133 ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โทรศัพท์ : 0-7329-9644
โทรสาร : 0-7329-9646
14
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถ.มรุพงษ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์ : 0-3853-5430
โทรสาร : 0-3853-5430
15
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 ม.20  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  13180
โทรศัพท์ : 0-2529-1638 #403
โทรสาร : 0-2529-1638 #406
16
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ : 0-4423-3000 #4000, 4007
โทรสาร : 0-4423-3072
17
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-3515
โทรสาร : 0-2215-3629
18
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-8445 - 50 #302
โทรสาร : 0-2942-8512
19
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว้ดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-0680
โทรสาร : 0-2222-0680
20
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7444-3988
โทรสาร : 0-7444-3988
21
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2441-4125 #201
โทรสาร : 0-2441-9737
22
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 อาคาร 11 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 #4001-5
โทรสาร : 0-2997-2222 #4000
23
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2649-5000 #15644
โทรสาร : 0-2260-0132
24
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
25
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4412
โทรสาร : 0-4375-4412
26
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2504-7551
โทรสาร : 0-2503-2660
28
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-8188
โทรสาร : 0-2470-8143
29
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2555-2401
โทรสาร : 0-2587-4357
31
ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-4041
โทรสาร : 0-4422-4040
32
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2513-6968
โทรสาร : 0-2512-1817
33
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5377-6026
โทรสาร : 0-5377-6026
34
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4427-2827
โทรสาร : 0-4427-2827
35
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.สวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5688-2288
โทรสาร : 0-5688-2288
36
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถ.จิระ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 0-4461-2858
37
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-043-725438
โทรสาร : 043-725438
sakonnakon
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-427-43738
โทรสาร : 0-429-70032
http://grad.snru.ac.th/
surathanee
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 0-779-133156
โทรสาร : 0-773-55470
http://graduate.sru.ac.th/
ratchamongkon-E
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทรศัพท์ : 0-383-58201-35 #8109
โทรสาร : 0-383-42493
http://academic.rmutto.ac.th/index.php?menu=contact
Dpu new logo.svg
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทรศัพท์ : 0-295-47300 #596
โทรสาร : 0-295-87357
http://www.dpu.ac.th/graduate/
 
Lpru
สำนักงานประสานงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 0-542-37388
http://www.grad.lpru.ac.th/main.php
Ubu logo
สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ : 0-453-53128
โทรสาร : 0-453-53128
http://www.ubu.ac.th/web/graduate
nstru
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ : 0-75-377438
โทรสาร : 0-753-77438
http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/graduate/
kumpaengpetch
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
61 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ : 0-557-06555 ต่อ 1780
โทรสาร : 0-557-06518
http://graduates.kpru.ac.th/
49-RERU
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12  ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120 
โทรศัพท์ : 043-556231, 043-556001-9  
มือถือ : 061-5452449

โทรสาร : 043-556009
50-WU
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 075-673112
โทรสาร :075-673135
https://www.wu.ac.th/

51-SSRU
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-1601177, 02-1601174 ต่อ 12
โทรสาร :02-1601177
มือถือ : 081-5515095
52-KRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
70  หมู่ 4  ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  71190
โทรสาร : 034-534017
โทรศัพท์ : 
034-534017
http://www.kru.ac.th/th/
53-TU
 
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2 ถนนพระจันทร์  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรสาร : 02-6132856
โทรศัพท์ : 02-2220153

http://www.ci.tu.ac.th/

54-CPRU
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167  ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ  36000
โทรสาร : 044-815116
โทรศัพท์ : 091-8353440,044-815111
55-BSRU
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1810
โทรสาร : 02-8901786 

มือถือ : 063-2358054

56-VU
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-203778-84
โทรสาร : 044-203785

57-Nation U
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น
444  ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  52000
โทรศัพท์ : 054-265170-6 ต่อ 161
โทรสาร : 054-265184
 
58-NPU
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนครพนม
103  หมู่ 3  ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000
โทรศัพท์ : 042-532477-8 ต่อ 604
มือถือ : 088-5724148
โทรสาร : 042-532480

59-MJU
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาคารเทพศาสตร์สถิต  ชั้น 1 เลขที่ 63  หมู่ 4  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50290
โทรศัพท์ : 053-875525
มือถือ : 081-8858131
โทรสาร : 053-498133

https://www.facebook.com/grad.mju/
 
60-PSRU
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
65  ถนนวังจันทร์  ตำบลในเมืองอำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ : 053-875525
มือถือ : 081-8858131
โทรสาร : 053-498133
61-Logo MFU
 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  571000
โทรศัพท์ : 053-916000
โทรสาร : 053-916034
 
Buu-logo
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ชั้น 7 อาคาร 50 ปี (ศ.ประยูร จินดาประดิษฐ์)
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20131