ข่าว สคบท

การประชุม สคบท ครั้งที่ 3/2561 จัดประชุมวันที่ 3-4 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :  สำนักงานเลขานุการ สคบท ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม กำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมให้สถาบันสมาชิกทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว

 

หนังสือเชิญประชุม สคบท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ข่าว อื่นๆ

 Poster 47th NGRC2018RMU

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47

read more

 

กิจกรรม สคบท

 

ติดต่อ สคบท.

ที่อยู่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์: 0-4427-2827 ต่อ 12
โทรสาร: 0-4427-2827 ต่อ 18
facebook : https://www.facebook.com/councilcgat