ข่าว สคบท

 ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2565

25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2564
วันที่ 18 ธันวาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยกเลิกการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 25 ตุลาคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ข่าว อื่นๆ

    การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565

 "มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 

 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

   ----------------------------------------------------

 วารสารบัณฑิตวิจัย (โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 

 เปิดรับบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

   ----------------------------------------------------

 บทความวิจัย : วรพจน์ รักธรรม. (2563). "กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย (Strategy and Approach in Driving Thai Higher Education)" วรพจน์ รักธรรม, วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์. 39(1), หน้า 1-20.

-------------------------------------------------

บทความวิจัย : Ismail RaobFarid Abdullah Hasan, and Zakee Jeha. (2021). "The Strategic Development for Research Excellence in Thailand 4.0 of Postgraduate students Under Council of the Graduate Studies Administrations of Thailand (CGAT)". Journal of Physics: Conference Series, Volume 1779, 2d Bukittinggi International Conference on Education (BICED) 2020, 14-15 September 2020, BukitTinggi, West Sumatera, Indonesia.

------------------------------------------------------- 

 

กิจกรรม สคบท

 

ติดต่อ สคบท.

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 2 ห้อง 206 

เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4024-4026

โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000

facebook : https://www.facebook.com/councilcgat