ข่าว สคบท

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2564

9-10 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ยกเลิกการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2563
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 25 ตุลาคม 2562  
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2562
วันที่ 12 มิถุนายน 2562  
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ข่าว อื่นๆ

   การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11

"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง"

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 

โดย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 รายละเอียดเพิ่มเติม  

   ----------------------------------------------------

 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5

 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 

 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

 รายละเอียดเพิ่มเติม

   ----------------------------------------------------

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2564 

วันที่ 19 สิงหาคม 2564  

 โดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียดเพิ่มเติม

  ----------------------------------------------------

 การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 (ออนไลน์) 

 หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 วันที่ 18 ธันวาคม 2564 

 จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

   ----------------------------------------------------

 วารสารบัณฑิตวิจัย (โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) 

 เปิดรับบทความในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

 รายละเอียดเพิ่มเติม

   ----------------------------------------------------

 

กิจกรรม สคบท

 

ติดต่อ สคบท.

ที่อยู่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคาร 11 (อาคารรัตนคุณากร) ชั้น 2 ห้อง 206 

เมืองเอก ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง

จังหวัดปทุมธานี 12000

โทรศัพท์ : 0-2997-2222 ต่อ 4001-4005, 4024-4026

โทรสาร : 0-2997-2222 ต่อ 4000

facebook : https://www.facebook.com/councilcgat