รายนามคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

 

1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566

 ที่ปรึกษาสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

 

รองศาสตรจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์

อดีตประธาน ทคบร และ สคบท

 

    คณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รศ.ดร.อภิชาติ โสภาแดง)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยจฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบุรพา

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กรรมการ

11.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กรรมการ

12.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กรรมการ

13.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรรมการ

15.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอ้สสัมชัญ

กรรมการ

16.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ

17.

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
(รศ.ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เลขานุการ

18.

ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท
(นางวาสนา ธรรมพิทักษ์)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยเลขานุการ

19.

ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท
(นางสาวธัญวรัชญ์ ชุนฮิม)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยเลขานุการ

20.

ผู้ช่วยเลขานุการ สคบท
(นางสาวกรวรรณ คชบุตรรัตน์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

Download คำสั่งที่ 001/2565 

 

1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2564

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการ

7.

หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธนบุรี

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

11.

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและบัณฑิตวิทยาลัย 

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการ

12.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

13.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กรรมการ

15.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

16.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 กรรมการ

Download คำสั่งที่ 001/2563 

 

 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธนบุรี 

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กรรมการ

11.

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

12.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กรรมการ

13.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

15.

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มทร. ตะวันออก 

กรรมการ

16.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

 กรรมการ

Download คำสั่งที่ 001/2561 

 

 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กรรมการ

11.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธนบุรี

กรรมการ

12.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรรมการ

13.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรรมการ

15.

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

16.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ

Download คำสั่งที่ 001/2559 

 

 11 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2558

 

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธนบุรี

กรรมการ

11.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการ

12.

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรรมการ

13.

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ

15.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

16.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ

 

Download คำสั่งที่ 001/2557 : 002/2557

 

 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2558

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธนบุรี

กรรมการ

11.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการ

12.

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรรมการ

13.

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ

15.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

16.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ

 

Download คำสั่งที่ 001/2556

8 มิถุนายน 2555 – 31 ธันวาคม 2556

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

10.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการ

11.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

12.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กรรมการ

13.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กรรมการ

15.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ


Download คำสั่งที่ 001/2555

Download คำสั่งที่ 001/2554


1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2556

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

11.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการ

12.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

13.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

15.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กรรมการ

16.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ

 

Download คำสั่งที่ 001/2554

 

1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2554

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

กรรมการ

11.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการ

12.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

13.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

15.

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กรรมการ

16.

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ


Download คำสั่งที่ 001/2552