การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2564


ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย

1

 

 

       

2

 

 

 

52

 

  (ทคบร.)

3

 

 

   

   

 

4

 

 

 

53

 

  (สคบท.)

                         หมายเหตุ : การจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สคบท. และ ทคบร. สามารถสลับช่วงเวลาการจัดประชุมได้

 

ประจำปี 2563

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย

1

 

มรภ.กำแพงเพชร

       

2

23 ก.ค.

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 50

 

 สจล. (ทคบร.)

3

15-16 ต.ค.

ม.อัสสัมชัญ

   51

   

 ม.อัสสัมชัญ (สคบท.)

4

 

ม.ทักษิณ (สงขลา)

 

 

 

 

                                   หมายเหตุ : การจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สคบท. และ ทคบร. สามารถสลับช่วงเวลาการจัดประชุมได้

 

ประจำปี 2562

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย

1

31 ม.ค.-1 ก.พ.

มรภ. บุรีรัมย์

 

 

   

2

11 มิ.ย.

ม. ธรรมศาสตร์

 

48

 13-14 มิ.ย.

ม. ศิลปากร (ทคบร.)

3

25 ต.ค.

ม. อัสสัมชัญ

 

 

   

 

4

6-7 ธ.ค.

มรภ. นครศรีธรรมราช

 

49

 6-7 ธ.ค.

มรภ.นครศรีธรรมราช(สคบท.)

 

 

ประจำปี  2561
ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย

1

9-10 ก.พ. 

มรภ.เชียงใหม่

 

 

 

 

2

14-15 มิ.ย. 

มจร.

 

43

   17-18 มิ.ย. 

ม.แม่โจ้ (ทคบร.)

3

     4-5 ต.ค. 

ม.ธนบุรี

 

 

   

 

4

     6-7 ธ.ค.

มรภ.มหาสารคาม

 

47

    6-7 ธ.ค.

มรภ.มหาสารคาม (สคบท)

 

ประจำปี  2560
ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย

1

8  มี.ค. 

ม.กรุงเทพ

 

42

10 ก.พ.

ม.เชียงใหม่ (ทคบร.)

2

     มิ.ย. 

ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี

 

43

      มิ.ย.

ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี(สคบท.)

3

     ต.ค.

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

 

44

      ต.ค.

ม.อุบลราชธานี (ทคบร.)

4

     ธ.ค.

มรภ.นครราชสีมา

 

45

      ธ.ค.

มรภ.นครราชสีมา(สคบท.)

ประจำปี  2559
ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย

1

17 กพ.

ม.เชียงใหม่

 

38

19-20 ก.พ.

ม.นเรศวร (ทคบร.)

2

30มิ.ย.-1 กค.

ม.อัสสัมชัญ

 

39

30มิ.ย.-1 ก.ค.

ม.อัสสัมชัญ(สคบท.)

3

14 ต.ค.

ม.รังสิต

 

40

20-21 ต.ค.

ม.สงขลานครินทร์ (ทคบร.)

4

8-9 ธ.ค.

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ

 

41

8-9  ธ.ค.

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (สคบท.)

ประจำปี  2558
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2558   
2/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 25 มิถุนายน 2558  
3/2558 ยังไม่ระบุ    
4/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ธันวาคม 2558  
การประชุมสามัญประจำปี 2558
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ธันวาคม 2558  
ประจำปี  2557 
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 27 กุมภาพันธ์ 2557 รายงานการประชุม
2/2557 มหาวิทยาลัยธนบุรี 21 สิงหาคม 2557 รายงานการประชุม
3/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 11 ธันวาคม 2557  
การประชุมสามัญประจำปี 2557
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 11 ธันวาคม 2557  
ประจำปี  2556 
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
18 กุมภาพันธ์ 2556  
2/2556 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 28 มิถุนายน 2556  
3/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2556  
การประชุมสามัญประจำปี 2556
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2556  
ประจำปี  2555
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2555 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 24 กุมภาพันธ์ 2555  
2/2555 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8 มิถุนายน 2555  
3/2555 ประเทศภูฏาน 31 ก.ค. – 3 ส.ค. 2555  
4/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 ธันวาคม 2555  
การประชุมสามัญประจำปี 2555
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 ธันวาคม 2555  
ประจำปี  2554 
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2554 มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 เมษายน 2554  
2/2554 มหาวิทยาลัยรังสิต 26 พฤษภาคม 2554  
3/2554 ประเทศอินเดีย 7-13 สิงหาคม 2554  
4/2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 23 ธันวาคม 2554  
การประชุมสามัญประจำปี 2554
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 23 ธันวาคม 2554