ติดต่อสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

  ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
  เลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา  ปรารถนาดี
    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
  ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : นางสาวนภาพร  ช้างสาร
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
    นายศิริพงษ์  บริสุทธิ์
    นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     

 

  ที่อยู่:  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
     
  โทรศัพท์: 0-4400-9009 ต่อ 1536
     
  โทรสาร:  
     
  อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  เว็บไซต์: www.councilcgat.org