ติดต่อสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

  ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
  เลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา  ปรารถนาดี
    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
  ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : นางสาวนภาพร  ช้างสาร
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
    นายศิริพงษ์  บริสุทธิ์
    นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     

 

  ที่อยู่ :  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
     
  โทรศัพท์ : 0-4427-2827 ต่อ 12 , 064-213-8688
     
  โทรสาร :  0-4427-2827  ต่อ 18
     
  อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  เว็บไซต์ : www.councilcgat.org