ติดต่อสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

  ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
     
  เลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร
    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
     
  ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : นางสาววิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์
    นางสาวขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์
    นางสาวละอองดาว เยี่ยมสวัสดิ์
    บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
     

 

  ที่อยู่ :  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
   

272 หมูที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

     
  โทรศัพท์ : 0 7791 3381 หรือ 08 1787 1144
     
  โทรสาร : 0 7791 3382
     
  อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
     
  เว็บไซต์ : www.councilcgat.org