ติดต่อสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

  ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
  เลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรพงษ์ หล่อสมฤดี
    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    โทรศัพท์: 08-6197-2167
    Line: Lorsomradee
     
  ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : นางวาสนา ธรรมพิทักษ์
    เลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    โทรศัพท์: 0-5394-2414
    Line: tan.wasana
     
    นางสาวธัญวรัชญ์ ซุนฮิม
    เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    โทรศัพท์: 0-5394-2405
     
    นางสาวกรวรรณ คชบุตรรัตน์
    เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    โทรศัพท์: 0-5394-2401
     

 

  ที่อยู่ :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

     
  โทรศัพท์ : 0-5394-2414 หรือ 0-5394-2405
     
  โทรสาร : 0-5394-2406
     
  อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  เว็บไซต์ : www.councilcgat.org