ประวัติย่อสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

           การประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเกิดจากการริเริ่มของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่มีความเห็นพ้องกันว่า การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีปัญหาร่วมกันหลายประการ ฉะนั้นควรจะมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องการจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้มีการประชุมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2526 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีแรก ๆ นั้นมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้จัด และได้ดำเนินการประชุมต่อไปจนกระทั่งมีมหาวิทยาลัยเอกชนเข้าร่วมการประชุม จึงได้มีการสลับกันเป็นเจ้าภาพระหว่างสถาบันของรัฐและสถาบันเอกชน

           ต่อมาในการประชุมสามัญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในปี พ.ศ. 2538 ณ จังหวัดพิษณุโลก ที่ประชุมเห็นว่าได้มีการจัดประชุมโดยผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเช่นนี้มานานแล้ว ควรจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลข่าวสารของที่ประชุม ตลอดจนนำมติของที่ประชุมไปดำเนินการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป จึงได้ริเริ่มให้มีการตั้งสำนักงานของที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

           1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและที่เกี่ยวข้องไปสู่ความเป็นเลิศ

           2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิขาการระหว่างสถาบัน

           3. เพื่อสร้างและกระชุบความสามัคคีในระหว่างสถาบันให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

           ในการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2539 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมฯ ได้รับรองระเบียบที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและระเบียบสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเมื่อมีการประชุมสามัญคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยขึ้น สถาบันเจ้าภาพจะดำเนินการร่วมกับสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

           ต่อมาในการประชุมสามัญครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยได้พิจารณาปรับปรุงองค์กรใหม่ให้มีความกระทัดรัดขึ้นโดยรวมองค์กรที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและสำนักงานเลขาธิการที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเข้าเป็นองค์กรเดียวกันและเปลี่ยนชื่อเป็น
“สภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.)” โดยมีสำนักงานเลขาธิการสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายบริหารงานประจำสภาฯ มีการรับรองธรรมนูญสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (สคบท.) พ.ศ. 2544 และมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ดังนี้

           1. เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

           2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเป็นศูนย์กลางการประสานงานความร่วมมือระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

           3. เพื่อให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และรับฟังความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           4. เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างสถาบันให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

           ทั้งนี้ในการประชุมสามัญประจำปีสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 เห็นว่าปัจจุบันมหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่งได้ออกนอกระบบทำให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของมหาวิทยาลัย มีผลกระทบต่อสถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัยและมีหลายสถาบันที่ตำแหน่งผู้รับผิดชอบดูแลบัณฑิตวิทยาลัยมิใช่คณบดี ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)”