ข่าวอื่น ๆ

                วันที่ 20 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

        วันที่ 23-24 เมษายน 2564  Online conference via Zoom

               วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

                   วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร