ข่าวอื่น ๆ

                  วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

                วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

                วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา