ข่าวอื่น ๆ

  • การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓    (https://sites.google.com/rsu.ac.th/gradcon/main)

                  วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

                วันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

                วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา