Articles

พิธีส่งรับมอบงานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

Written by cgatadmin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่งรับมอบงานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) โดย อ.ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล เลขานุการสภาฯ (ผู้ส่งมอบ) และ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ประธานสภาฯ วาระ ๒๕๕๙-๖๐ (ผู้รับมอบ) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

 

1000000049-6  1000000049-2

1000000049-1  1000000049-3

1000000049-4  1000000049-5

 

ข้อมูลจาก : http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/main.php?p=11&&news_id=1000000049

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33

Written by Super User on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติหัวข้อ “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33”

news01

ขอเชิญผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือของสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันเครือข่ายและสถาบัน อื่นและบุคคลทั่วไป ในการประชุมวิชาการระดับชาติหัวข้อ “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33”  ซึ่งจะจัดขี้นระหว่าง วันที่ 11- 12 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดการเปิดรับการส่งผลงานวัจัยดังต่อไปนี้

30 สิงหาคม 2557                    วันสุดท้ายของการเปิดรับบทความ

15 ตุลาคม 2557                      วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์และลงทะเบียน

รูปแบบการดำเนินการ

  • การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
  • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
  • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ดังนี้

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ภาษา วัฒนธรรม และการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์บริหารธุรกิจและการจัดการ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

Written by Super User on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวอื่น ๆ

Written by Super User on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์