Articles

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ครั้งที่ 1/2567

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2567
-------------------------------------------------------------
วันที่ 1 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) เป็นประธานในการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
ในโอกาสนี้ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทยได้แนะนำที่ปรึกษา รองประธาน และคณะทำงานประจำสำนักงานเลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (วาระ พ.ศ. 2567 - 2568) และได้แสดงความยินดีกับสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณกร สว่างเจริญ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1/2567 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณานำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือฃ
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินาถ จงกลกลาบ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี และรักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
428687080 892649672659312 184577229150176124 n 428696372 892652155992397 8039118791446175420 n 428690883 892649582659321 919198113122987578 n
 427772876 892649592659320 7330495951502865118 n  428711826 892649755992637 6185513203233820985 n  428696240 892649622659317 184551582000304990 n
 
428706966 892661245991488 5243198902139724882 n
 
ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมพื้นที่จังหวัดสกลนคร ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2567 โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาได้เข้ากราบสักการะพระธาตุเชิงชุม และหลวงพ่อองค์แสน สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนคร พร้อมรับฟังบรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของเมืองสกลนคร โดย ดร. พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จากนั้นคณะผู้บริหารได้เดินทางต่อไปยังวัดป่าสุทธาวาส เข้ากราบสักการะพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ ก่อนเข้าร่วมการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย และภายหลังจากการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมชมอาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล และชุมชนคริสตชนท่าแร่ หมู่บ้านคาทอลิกที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย โดยมี ดร. พสุธา โกมลมาลย์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้เกียรติในการนำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชม
 
428688022 892660639324882 3291273054832788575 n 428689304 892659959324950 4027682299837685878 n 428706303 892661412658138 6501306972339584832 n
428695304 892660059324940 5315432467911997963 n  428707980 892660585991554 5695456983284837779 n  429576399 892660172658262 7075212578804403065 n  429590097 892661012658178 1844117210141789671 n
       
 

การประชุมสภาาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2561

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

การประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2561


การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดี ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . สาระสำคัญของการประชุม - การอนุมัติโครงการจัดทำฐานข้อมูลกลางบัณฑิตศึกษาของประเทศ - การอนุมัติรับสถาบันสมาชิกเพิ่มอีก 11 มหาวิทยาลัย การประชุม สคบท ครั้งที่ 2/2561 ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร บรรยายพิเศษ "ทิศทางกระทรวงอุดมศึกษา กับการพัฒนาบัณฑิตศึกษาไทยในอนาคต" สรุปหลักการสำคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยคือ มหาวิทยาลัยต้องมีความเป็นอิสระที่ต้องมีความรับผิดรับชอบ (accountability) โดยบัณฑิตศึกษาต้องเป็นหัวรถจักรสำคัญ ทำหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนา(r&d) เพื่อสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ นับเป็นโจทย์ที่ท้าทายยิ่ง สำหรับการจัดการบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง . และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงพัชรี เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ถอดบทเรียนการบริหารบัณฑิตศึกษา ม.มหิดล มีประเด็นน่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ กระบวนการ active recruitment ในการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาจากกลุ่มคนวัยทำงาน ทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะจาก ASEAN . ในการนี้ขอกราบขอบพระคุณ พระเดชพระคุณเจ้าผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทุกรูป/คน และขอขอบคุณผู้บริหารสถาบันสมาชิก สคบท ทุกแห่งที่ร่วมมือกันแสดงความคิดเห็นและจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของ สคบท ตามปณิธานการเป็นองค์กรกลางเพื่อความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

เปิดดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่
https://www.facebook.com/pg/councilcgat/photos/?tab=album&album_id=2088303501412255&__xts__%5B0%5D=68. ARAakPReEP7O2Hnqiy94NX9DVjupZGznrE9CqW4YjYqo0O_QUZ7aRTvNpARupg_rhlEG2HmrS3EKSaKNAD1ZVl481mhEYNP7ceYnuizFfI5gTYipXardJC6wUK9m8vuZgY2KcQU&__tn__=-UC-R


สามารถติดตามแฟนเพจสคบท. ได้ที่นี่
https://www.facebook.com/councilcgat/

 

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2561

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2561

 

เมื่อวันเสาร์ที่ กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ เป็นประธานการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/25601 ณ ห้องทับทิม (ชั้น 1) โรงแรมฟูราม่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลธิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลณัฏฐ์  พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ให้การต้อนรับที่ประชุมฯ
และเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้

 

--2      --3    --4    --5

--6    --7   --8   --9   --10  

--11    --12   --13   --14   --15

--16    --17   --18   --19

--20IMG 9056IMG 9071

IMG 9080IMG 9091IMG 9112

IMG 9115IMG 9113

 

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2560

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน สคบท. ได้เดินทางไปเป็นประธานในที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 14  อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล หังสพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ดร.ศันสนีย์ เทพปัญญา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ให้การต้อนรับที่ และเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้

             

 

ข้อมูลจาก : http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/main.php?p=11&&news_id=1000000259

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ครั้งที่ 3/2559

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ครั้งที่ 3/2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ครั้งที่ 3/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1-801 (อาคาร 1 ชั้น 8) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 1000000197-1 1000000197-2 1000000197-3 1000000197-4 1000000197-5 1000000197-6 1000000197-7 1000000197-8 1000000197-9 1000000197-10 1000000197-11 1000000197-12