Articles

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2560

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2560

เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน สคบท. ได้เดินทางไปเป็นประธานในที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 14  อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล หังสพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ดร.ศันสนีย์ เทพปัญญา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  ให้การต้อนรับที่ และเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้

             

 

ข้อมูลจาก : http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/main.php?p=11&&news_id=1000000259

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ครั้งที่ 3/2559

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ครั้งที่ 3/2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ร่วมประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาไทยแห่งประเทศ (สคบท.) ครั้งที่ 3/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเรฎฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1-801 (อาคาร 1 ชั้น 8) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 1000000197-1 1000000197-2 1000000197-3 1000000197-4 1000000197-5 1000000197-6 1000000197-7 1000000197-8 1000000197-9 1000000197-10 1000000197-11 1000000197-12

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 4/2559

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 4/2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ และรับมอบธงเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการฯ ครั้งต่อไป จากนั้นได้เป็นประธานประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับที่ประชุมฯ ในครั้งนี้

1000000228-1 1000000228-2 1000000228-3 1000000228-4 1000000228-5 1000000228-6 1000000228-7 1000000228-8 1000000228-9 1000000228-10 1000000228-11 1000000228-12

การประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2559

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

การประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 2/2559 ร่วมกับคณะผู้บริหารจาก 49 สถาบัน ณ ห้องประชุมเกีรยติคุณ ยูเนสโก้ (ชั้น2) ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ดร.กิตติ  โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้

T-1000000137-1 T-1000000137-2 T-1000000137-3 T-1000000137-4 T-1000000137-5 T-1000000137-6 T-1000000137-7 T-1000000137-8 T-1000000137-9 T-1000000137-10 T-1000000137-11 T-1000000137-12 T-1000000137-13

การประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2559

Written by cgatadmin on . Posted in กิจกรรม สคบท.

การประชุมสภาผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิด การประชุมสามัญสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย  แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) กล่าวรายงาน 

T-1000000072-1 T-1000000072-2 T-1000000072-3 T-1000000072-4 T-1000000072-5 T-1000000072-6  T-1000000072-7 T-1000000072-8 T-1000000072-9 T-1000000072-10 T-1000000072-11 T-1000000072-12 T-1000000072-13 T-1000000072-14