จุลสาร สคบท.

Written by cgatadmin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

    ss  
    จุลสาร สคบท ฉบับที่ 3 ปี 2564  
     Cover-1-2564  Cover-2-64-crop30-50
    จุลสาร สคบท ฉบับที่ 1 ปี 2564  จุลสาร สคบท ฉบับที่ 2 ปี 2564
     3-63-30  cover-4-63-crop30-50
   

จุลสาร สคบท ฉบับที่ 3 ปี 2563

จุลสาร สคบท ฉบับที่ 4 ปี 2563

     cgat1-63  
   

จุลสาร สคบท ฉบับที่ 1 ปี 2563

จุลสาร สคบท ฉบับที่ 2 ปี 2563

    1  pic

 

 

จุลสาร สคบท ฉบับที่ 3 ปี 2562

 จุลสาร สคบท ฉบับที่ 4 ปี 2562

     cgat-1-62 Page 1  0001
   

 จุลสาร สคบท ฉบับที่ 1 ปี 2562

 จุลสาร สคบท ฉบับที่ 2 ปี 2562
    CGAT-3-1-2561  Pamphlet-06-12-61 Page 1
   

จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 3 ปี 2561 

 จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 4 ปี 2561

    newsletter-01 Page 1  Body-02
    จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 1 ปี 2561

 จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 2 ปี 2561

   
    จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 4 ปี 2560

จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 3 ปี 2560

   
    จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 2 ปี 2560

จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 1 ปี 2560

   
    จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 4 ปี 2559

จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 3 ปี 2559

   
    จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 2 ปี 2559

จุลสาร สคบท. ฉบับที่ 1 ปี 2559

 

 

พิธีส่งรับมอบงานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.)

Written by cgatadmin on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีส่งรับมอบงานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) โดย อ.ดร.เสาวภา ปัญจอริยะกุล เลขานุการสภาฯ (ผู้ส่งมอบ) และ รศ.ดร.เอกชัย แสงอินทร์ ประธานสภาฯ วาระ ๒๕๕๙-๖๐ (ผู้รับมอบ) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชวิศ จิตรวิจารณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

 

1000000049-6  1000000049-2

1000000049-1  1000000049-3

1000000049-4  1000000049-5

 

ข้อมูลจาก : http://www.grad.cmu.ac.th/web2016/main.php?p=11&&news_id=1000000049

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33

Written by Super User on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติหัวข้อ “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33”

news01

ขอเชิญผู้ที่สนใจนำเสนอผลงานวิจัย ได้แก่ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหรือของสถาบันอุดมศึกษาในสถาบันเครือข่ายและสถาบัน อื่นและบุคคลทั่วไป ในการประชุมวิชาการระดับชาติหัวข้อ “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33”  ซึ่งจะจัดขี้นระหว่าง วันที่ 11- 12 ธันวาคม 2557 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดการเปิดรับการส่งผลงานวัจัยดังต่อไปนี้

30 สิงหาคม 2557                    วันสุดท้ายของการเปิดรับบทความ

15 ตุลาคม 2557                      วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์และลงทะเบียน

รูปแบบการดำเนินการ

  • การบรรยายพิเศษทางวิชาการ
  • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
  • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์

โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาขาการนำเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ดังนี้

  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ภาษา วัฒนธรรม และการศึกษา
  • สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์บริหารธุรกิจและการจัดการ
  • การท่องเที่ยวและการโรงแรม
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ข่าวสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

Written by Super User on . Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์