รายนามสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

Written by Super User on . Posted in เกี่ยวกับ สคบท.

สถาบันสมาชิก สคบท.

 02
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-2406
โทรสาร : 0-5394-2405
 03

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5388-5992
โทรสาร : 0-5388-5990
http://www.graduate.cmru.ac.th/

 04
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ  ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2420
โทรสาร : 0-4320-2421
05
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ถ.บรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170
โทรศัพท์ : 0-3421-8788
โทรสาร : 0-3424-3435
 06
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานเลขานุการคณะ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ต.ท่าโพธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-8819
โทรสาร : 0-5596-8826
 07
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112
โทรศัพท์ : 0-7428-6980
โทรสาร : 0-7428-6992
http://www.grad.psu.ac.th/
01
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ถ.พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2350-3500 #1508
โทรสาร : 0-2350-3668
 08
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
592 ซ.รามคำแหง 24  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240
โทรศัพท์ : 0-2300-4543 #1310
โทรสาร : 0-2719-1521
 09
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 0-7341-8611 - 4
โทรสาร : 0-27341-8615
 10
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ถ.เพชรเกษม 110  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2809-0823-7 #123
โทรสาร : 0-2445-4164
 11
สำนักวิชาการและบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
19 ถ.สาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ : 0-2675-5304 - 12 #3017
โทรสาร : 0-2675-5313
13
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อาคาร 20 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 133 ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โทรศัพท์ : 0-7329-9644
โทรสาร : 0-7329-9646
14
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถ.มรุพงษ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์ : 0-3853-5430
โทรสาร : 0-3853-5430
15
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 ม.20  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  13180
โทรศัพท์ : 0-2529-1638 #403
โทรสาร : 0-2529-1638 #406
16
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ : 0-4423-3000 #4000, 4007
โทรสาร : 0-4423-3072
17
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-3515
โทรสาร : 0-2215-3629
18
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-8445 - 50 #302
โทรสาร : 0-2942-8512
19
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว้ดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-0680
โทรสาร : 0-2222-0680
20
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7444-3988
โทรสาร : 0-7444-3988
21
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2441-4125 #201
โทรสาร : 0-2441-9737
22
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 #4001-4005
โทรสาร : 0-2997-2222 #4000
23
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2649-5000 #15644
โทรสาร : 0-2260-0132
24
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -
25
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4412
โทรสาร : 0-4375-4412
26
สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2504-7551
โทรสาร : 0-2503-2660
28
สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-8188
โทรสาร : 0-2470-8143
29
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2555-2401
โทรสาร : 0-2587-4357
30
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 ม.3 ถ.สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3570-9080
โทรสาร : 0-3570-9083, 0-3570-9105
31
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-4041
โทรสาร : 0-4422-4040
32
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2513-6968
โทรสาร : 0-2512-1817
33
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5377-6026
โทรสาร : 0-5377-6026
34
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4427-2827
โทรสาร : 0-4427-2827
35
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.สวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5688-2288
โทรสาร : 0-5688-2288
36
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถ.จิระ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 0-4461-2858
37
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7624-0474 - 7 #1400
โทรสาร : 0-7621-1778
50
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-043-725438
โทรสาร : 043-725438