Articles

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2560

Written by cgatadmin on . Posted in การประชุม สคบท.

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ เป็นประธานการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 4/2560 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 1 ชั้น 3 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ให้การต้อนรับที่ประชุมฯ และเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้

สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0001  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0002  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0003  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0004  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0005  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0006  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0007  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0008  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0009  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0010  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0011  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0012  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0013  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0014  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0015  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0016  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0017  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0017  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0018  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0019  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0020  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0021  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0022  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0023  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0024  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0025  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0026  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0027  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0028  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0029  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0030  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0031  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0032  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0033  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0034  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0035  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0036  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0037  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0038  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0039  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0040  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0041  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0042  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0043  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0044  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0045  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0046  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0047  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0048  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0049  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0050  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0051  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0052  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0053  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0054  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0055  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0056  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0057  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0058  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0059  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0060  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0061  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0062  สคบท ๑๗๑๒๑๓ 0063  

เมื่อวันศุกร์ที่ 6ตุลาคม 2560 มีการประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) ครั้งที่ 3/2560โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติคุณ  รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การต้อนรับที่ประชุมฯ และเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้ ณ  ห้องประชุมมติธรรม ชั้น ๒  อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

20171006 140559  20171006 141214  20171006 141218  20171006 155450  20171006 155532  20171006 160938  20171006 164011  20171006 175035  20171006 175852  1507368147385  1507368165526  1507368168131  S 20512808  S 20512809  S 20512810  S 20512811  S 20512812  S 20512812  S 20512813  S 20512814  S 20512815  S 20512816  S 20512817  S 20512818  S 20512819

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2560

Written by cgatadmin on . Posted in การประชุม สคบท.

ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560   รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย แสงอินทร์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน สคบท. ได้เดินทางไปเป็นประธานในที่ประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท) ครั้งที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ.ปัตตานี โดยได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมในครั้งนี้

S 20512794  S 20512795  S 20512797  S 20512798  S 20512799  S 20512800  S 20512801  S 20512802  S 20512803  S 20512804  S 20512805  20170726 094340  20170726 094413  20170726 114743  20170726 120513

รายงานการประชุม

Written by cgatadmin on . Posted in การประชุม สคบท.

การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

Written by Super User on . Posted in การประชุม สคบท.

 

ประจำปี 2567

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ หมายเหตุ ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
1 มี.ค.
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
       
2
.ค.
     
 
 
3
 ก.ย.-ต.ค.           
4
ธ.ค.  
       

ประจำปี 2566

 

ครั้งที่  วัน เดือน ปี  สถานที่  หมายเหตุ ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย
 1  10 มี.ค. มหาวิทยาลัยมหิดล    56 14 ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (สคบท)
2  14 ก.ค. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
3  14 - 15 ก.ย. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี   57 14 - 15 ก.ย. มหาวิทยาลัยเชี่ยงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ อำเภอเกาะสมุย
4 4 ธ.ค. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 

 ประจำปี 2565 

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
25 ก.พ.
 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 
 
   
2
27 พ.ค.
 ม.บูรพา    54
13 มิ.ย. 
  ม.นเรศวร (ทคบร)
3
 ก.ย.-ต.ค.  มรภ.สุราษฏร์ธานี    
 
  
4
ธ.ค.  มรภ.นครราชสีมา   55  ธ.ค.   มรภ.นครราชสีมา (สคบท)

 

ประจำปี 2564

ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท. ประชุมเสนอผลงานวิจัย
 
  ม.ทักษิณ (ยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์โควิท-19)
     52
28 พ.ค.64 
 ม.บูรพา (ทคบร)
1
 9 ส.ค.
 มรภ.มหาสารคาม
 
 
 
  
2
14 ต.ค.
 ม.ธรรมศาสตร์
 
     
 
 
3
18 ธ.ค.
 มรภ.เชียงใหม่
 
53 
 18 .ค.64  
 มรภ.เชียงใหม่ (สคบท)
                         หมายเหตุ : การจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สคบท และ ทคบร สามารถสลับช่วงเวลาการจัดประชุมได้
 
ประจำปี 2563
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท.
ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
12-13 ก.พ.
มรภ.กำแพงเพชร
 
50
 6-7 มิ.ย.63
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ทคบร)
2
23 ก.ค.
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 
 
 
 
3
15 ต.ค.
ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
51
18 ธ.ค.63  
ม.ทักษิณ (สคบท)
4
18 ธ.ค. ม.รังสิต
 
 
 
 
                                   หมายเหตุ : การจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา สคบท และ ทคบร สามารถสลับช่วงเวลาการจัดประชุมได้
 

ประจำปี 2562

ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท.
ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
31 ม.ค.-1 ก.พ.
มรภ.บุรีรัมย์
 
 
 
 
2
11 มิ.ย.
ม.ธรรมศาสตร์
 
48
 13-14 มิ.ย.62
ม.ศิลปากร (ทคบร)
3
25 ต.ค.
ม.อัสสัมชัญ
 
 
   
 
4
6-7 ธ.ค.
มรภ.นครศรีธรรมราช
 
49
 6-7 ธ.ค.62
มรภ.นครศรีธรรมราช (สคบท)

 

ประจำปี  2561
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท.
ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
9-10 ก.พ. 
มรภ.เชียงใหม่
 
 
 
 
2
14-15 มิ.ย. 
มจร.
 
43
   17-18 มิ.ย. 
ม.แม่โจ้ (ทคบร)
3
     4-5 ต.ค. 
ม.ธนบุรี
 
 
   
 
4
     6-7 ธ.ค.
มรภ.มหาสารคาม
 
47
    6-7 ธ.ค.
มรภ.มหาสารคาม (สคบท)

 

ประจำปี  2560
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท.
ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
  8 มี.ค. 
ม.กรุงเทพ
 
42
 10 ก.พ.
ม.เชียงใหม่ (ทคบร)
2
     มิ.ย. 
ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี
 
43
      มิ.ย.
ม.ฟาฏอนี จ.ปัตตานี (สคบท)
3
     ต.ค.
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
 
44
      ต.ค.
ม.อุบลราชธานี (ทคบร)
4
     ธ.ค.
มรภ.นครราชสีมา
 
45
      ธ.ค.
มรภ.นครราชสีมา (สคบท)
ประจำปี  2559
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ครั้งที่
วัน เดือน ปี
สถานที่
ประชุมสามัญ สคบท.
ประชุมเสนอผลงานวิจัย
1
17 กพ.
ม.เชียงใหม่
 
38
19-20 ก.พ.
ม.นเรศวร (ทคบร)
2
30 มิ.ย.-1 กค.
ม.อัสสัมชัญ
 
39
30 มิ.ย.-1 ก.ค.
ม.อัสสัมชัญ (สคบท)
3
14 ต.ค.
ม.รังสิต
 
40
20-21 ต.ค.
ม.สงขลานครินทร์ (ทคบร)
4
8-9 ธ.ค.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
 
41
8-9  ธ.ค.
มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ (สคบท)
ประจำปี  2558
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2558   
2/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 25 มิถุนายน 2558  
3/2558 ยังไม่ระบุ    
4/2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ธันวาคม 2558  
การประชุมสามัญประจำปี 2558
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ธันวาคม 2558  
ประจำปี  2557 
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 27 กุมภาพันธ์ 2557 รายงานการประชุม
2/2557 มหาวิทยาลัยธนบุรี 21 สิงหาคม 2557 รายงานการประชุม
3/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 11 ธันวาคม 2557  
การประชุมสามัญประจำปี 2557
- มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 11 ธันวาคม 2557  
ประจำปี  2556 
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
18 กุมภาพันธ์ 2556  
2/2556 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 28 มิถุนายน 2556  
3/2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2556  
การประชุมสามัญประจำปี 2556
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 11 ธันวาคม 2556  
ประจำปี  2555
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2555 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 24 กุมภาพันธ์ 2555  
2/2555 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 8 มิถุนายน 2555  
3/2555 ประเทศภูฏาน 31 ก.ค. – 3 ส.ค. 2555  
4/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 ธันวาคม 2555  
การประชุมสามัญประจำปี 2555
- มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
13 ธันวาคม 2555  
ประจำปี  2554 
ครั้งที่ สถานที่ วัน เดือน ปี เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การประชุมคณะกรรมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย
1/2554 มหาวิทยาลัยทักษิณ 1 เมษายน 2554  
2/2554 มหาวิทยาลัยรังสิต 26 พฤษภาคม 2554  
3/2554 ประเทศอินเดีย 7-13 สิงหาคม 2554  
4/2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 23 ธันวาคม 2554  
การประชุมสามัญประจำปี 2554
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 23 ธันวาคม 2554