รายนามคณะอนุกรรมการ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

Written by cgatadmin on . Posted in เกี่ยวกับ สคบท.

รายนามคณะอนุกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562

Subcommittee-1 61 Page 1

Subcommittee-1 61 Page 2

Subcommittee-1 61 Page 3

 Download  ประกาศ สคบท ที่ ๒/๒๕๖๑

 

รายนามสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

Written by cgatadmin on . Posted in เกี่ยวกับ สคบท.

สถาบันสมาชิก สคบท.

01

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ถ.พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2350-3500 #1508
โทรสาร : 0-2350-3668

http://graduateschool.bu.ac.th/

 02

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-2406
โทรสาร : 0-5394-2405

http://www.grad.cmu.ac.th

 03

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5388-5992
โทรสาร : 0-5388-5990

http://www.graduate.cmru.ac.th/

 04

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ  ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2420
โทรสาร : 0-4320-2421

http://gs.kku.ac.th/ 

05

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ถ.บรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170
โทรศัพท์ : 0-3421-8788
โทรสาร : 0-3424-3435

http://www.graduate.su.ac.th/

 06

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานเลขานุการคณะ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ต.ท่าโพธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-8819
โทรสาร : 0-5596-8826

http://www.grad.nu.ac.th/

 08

 
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
592 ซ.รามคำแหง 24  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240
โทรศัพท์ : 0-2300-4543 #1310
โทรสาร : 0-2719-1521

 http://www.graduate.au.edu/

 09

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 0-7341-8611 - 4
โทรสาร : 0-27341-8615

http://grad.ftu.ac.th/

 10

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ถ.เพชรเกษม 110  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2809-0823-7 #123
โทรสาร : 0-2445-4164

http://www.thonburi-u.ac.th/Site_gs/

 11

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
19 ถ.สาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ : 0-2675-5304 - 12 #3017
โทรสาร : 0-2675-5313

http://www.slc.ac.th/saintlouis3/

12 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220
โทรศัพท์ : 0-2544-8036
โทรสาร : 0-2522-6603

http://grad.pnru.ac.th/

 13

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อาคาร 20 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 133 ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โทรศัพท์ : 0-7329-9644
โทรสาร : 0-7329-9646

http://graduate.yru.ac.th/

14

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถ.มรุพงษ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์ : 0-3853-5430
โทรสาร : 0-3853-5430

http://grad.rru.ac.th/

15

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 ม.20  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  13180
โทรศัพท์ : 0-2529-1638 #403
โทรสาร : 0-2529-1638 #406

http://grad.vru.ac.th/

16

คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ : 0-4423-3000 #4000, 4007
โทรสาร : 0-4423-3072

http://www.sci.rmuti.ac.th/

17

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-3515
โทรสาร : 0-2215-3629

http://www.grad.chula.ac.th/

18

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-8445 - 50 #302
โทรสาร : 0-2942-8512

http://www.grad.ku.ac.th/

19

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว้ดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-0680
โทรสาร : 0-2222-0680

http://www.mcu.ac.th/site/major/major_index.php

20

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7444-3988
โทรสาร : 0-7444-3988

http://www2.tsu.ac.th/grad/

21

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2441-4125 #201
โทรสาร : 0-2441-9737

http://www.grad.mahidol.ac.th/

22

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 อาคาร 11 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 #4001-5
โทรสาร : 0-2997-2222 #4000

http://grad.rsu.ac.th/

23

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2649-5000 #15644
โทรสาร : 0-2260-0132

http://grad.swu.ac.th/

24

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -

http://www.siam.edu/

25

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4412
โทรสาร : 0-4375-4412

http://www.grad.msu.ac.th/

26

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2504-7551
โทรสาร : 0-2503-2660

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/

27

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
298 ถ.เชษฐา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2744-7356 #220
โทรสาร : 0-2398-1356

http://203.144.156.233/sbc/office/off_bus/

28

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-8188
โทรสาร : 0-2470-8143

http://eds.kmutt.ac.th/

29

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2555-2401
โทรสาร : 0-2587-4357

http://www.grad.kmutnb.ac.th/

31

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-4041
โทรสาร : 0-4422-4040

http://www.sut.ac.th

32

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2513-6968
โทรสาร : 0-2512-1817

http://graduate.chandra.ac.th/

33

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5377-6026
โทรสาร : 0-5377-6026

http://orasis.crru.ac.th/gds_crru/main/home

34

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4427-2827
โทรสาร : 0-4427-2827

http://www.old.nrru.ac.th/grad/

35

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.สวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5688-2288
โทรสาร : 0-5688-2288

http://gs.nsru.ac.th/

36

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถ.จิระ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 0-4461-2858

http://grad.bru.ac.th/

37

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7624-0474 - 7 #1400
โทรสาร : 0-7621-1778

http://graduate.pkru.ac.th/

37

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์
ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-043-725438
โทรสาร : 043-725438

http://gs.rmu.ac.th/

rumpaipunnee

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
41 ม.5 ถ. รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 0-393-19111 #1138
โทรสาร : 0-393-471061

www.grad.rbru.ac.th/

Srisaget

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
319 ถ.ไทยพนทา  ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ : 0-456-17982
โทรสาร : 0-456-643607

www.graduate.sskru.ac.th/

sakonnakon

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์ : 0-427-43738
โทรสาร : 0-429-70032

http://grad.snru.ac.th/

sonkla

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-743-36948
โทรสาร : 0-743-36948

http://bundit.skru.ac.th/

surathanee

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 ม.9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์ : 0-779-133156
โทรสาร : 0-773-55470

http://graduate.sru.ac.th/

Hcu logo

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 กม.18 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
โทรศัพท์ : 0-231-26300
โทรสาร : 0-231-26293

http://grad.hcu.ac.th/

ratchamongkon-E

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
โทรศัพท์ : 0-383-58201-35 #8109
โทรสาร : 0-383-42493

http://academic.rmutto.ac.th/index.php?menu=contact

Dpu new logo.svg

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
โทรศัพท์ : 0-295-47300 #596
โทรสาร : 0-295-87357

http://www.dpu.ac.th/graduate/

Lpru

สำนักงานประสานงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 ถ.ลำปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 0-542-37388

http://www.grad.lpru.ac.th/main.php

Ubu logo

สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ : 0-453-53128
โทรสาร : 0-453-53128

http://www.ubu.ac.th/web/graduate

nstru

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34190 
โทรศัพท์ : 0-75-377438
โทรสาร : 0-753-77438

http://race.nstru.ac.th/nstru_portal/graduate/

kumpaengpetch

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
61 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ : 0-557-06555 ต่อ 1780
โทรสาร : 0-557-06518

http://graduates.kpru.ac.th/

49-RERU

 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

113  หมู่ 12  ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ  จ.ร้อยเอ็ด  45120 
โทรศัพท์ : 043-556231, 043-556001-9  
มือถือ : 061-5452449

โทรสาร : 043-556009

 

http://grad.reru.ac.th/
50-WU

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222  ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 075-673112
โทรสาร :075-673135

https://www.wu.ac.th/

51-SSRU

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา
1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-1601177, 02-1601174 ต่อ 12
โทรสาร :02-1601177
มือถือ : 081-5515095

https://grad.ssru.ac.th/home

52-KRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
70  หมู่ 4  ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  71190
โทรสาร : 034-534017
โทรศัพท์ : 
034-534017

http://www.kru.ac.th/th/

53-TU

 

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
2  ถนนพระจันทร์  แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 10200
โทรสาร : 02-6132856
โทรศัพท์ : 02-2220153

http://www.ci.tu.ac.th/

54-CPRU

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
167  ถนนชัยภูมิ-ตาดโตน ตำบลนาฝาย  อำเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ  36000
โทรสาร : 044-815116
โทรศัพท์ : 091-8353440,044-815111

http://www.cpru.ac.th/

55-BSRU

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 02-4737000 ต่อ 1810
โทรสาร : 02-8901786 

มือถือ : 063-2358054

http://grad.bsru.ac.th/th/

56-VU

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
84 หมู่ 4 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 044-203778-84
โทรสาร : 044-203785

http://www.vu.ac.th/edu_master

57-Nation U

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น
444  ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  52000
โทรศัพท์ : 054-265170-6 ต่อ 161
โทรสาร : 054-265184

 

58-NPU

 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยนครพนม
103  หมู่ 3  ถนนชยางกูร ตำบลขามเฒ่า  อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  48000
โทรศัพท์ : 042-532477-8 ต่อ 604
มือถือ : 088-5724148
โทรสาร : 042-532480

http://www.npu.ac.th/graduate/main.php

59-MJU

 

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาคารเทพศาสตร์สถิต  ชั้น 1 เลขที่ 63  หมู่ 4  ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  50290
โทรศัพท์ : 053-875525
มือถือ : 081-8858131
โทรสาร : 053-498133


https://www.facebook.com/grad.mju/

 

60-PSRU

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
65  ถนนวังจันทร์  ตำบลในเมืองอำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทรศัพท์ : 053-875525
มือถือ : 081-8858131
โทรสาร : 053-498133

http://graduate.psru.ac.th/

61-Logo MFU

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  571000
โทรศัพท์ : 053-916000
โทรสาร : 053-916034

 

https://www.mfu.ac.th/mfu-landing-page.html

 

 

 

ติดต่อสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

Written by Super User on . Posted in เกี่ยวกับ สคบท.

  ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย  เอกปัญญาสกุล
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
  เลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา  ปรารถนาดี
    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
  ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : นางสาวนภาพร  ช้างสาร
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
    นายศิริพงษ์  บริสุทธิ์
    นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     

 

  ที่อยู่ :  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
     
  โทรศัพท์ : 0-4427-2827 ต่อ 12 , 064-213-8688
     
  โทรสาร :  0-4427-2827  ต่อ 18
     
  อีเมล์ :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  เว็บไซต์ : www.councilcgat.org