ติดต่อสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

Written by Super User on . Posted in เกี่ยวกับ สคบท.

  ประธานสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์
    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
  เลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวียา  ปรารถนาดี
    รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
  ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย : นางสาวนภาพร  ช้างสาร
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     
    นายศิริพงษ์  บริสุทธิ์
    นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
     

 

  ที่อยู่:  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
     
  โทรศัพท์: 0-4427-2827 ต่อ 12
     
  โทรสาร: 0-4427-2827 ต่อ 18
     
  อีเมล์:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     
  เว็บไซต์: www.councilcgat.org

รายนามสมาชิกสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

Written by Super User on . Posted in เกี่ยวกับ สคบท.

สถาบันสมาชิก สคบท.

01

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ถ.พระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2350-3500 #1508
โทรสาร : 0-2350-3668

http://graduateschool.bu.ac.th/

 02

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0-5394-2406
โทรสาร : 0-5394-2405

http://www.grad.cmu.ac.th

 03

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5388-5992
โทรสาร : 0-5388-5990

http://www.graduate.cmru.ac.th/

 04

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
123 ชั้น 3 อาคารพิมล กลกิจ  ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 0-4320-2420
โทรสาร : 0-4320-2421

http://gs.kku.ac.th/ 

05

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ถ.บรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  10170
โทรศัพท์ : 0-3421-8788
โทรสาร : 0-3424-3435

http://www.graduate.su.ac.th/

 06

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักงานเลขานุการคณะ อาคารมหาธรรมราชา ชั้น 1 ต.ท่าโพธ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-8819
โทรสาร : 0-5596-8826

http://www.grad.nu.ac.th/

 07

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต.คอหงส์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90112
โทรศัพท์ : 0-7428-6980
โทรสาร : 0-7428-6992

http://www.grad.psu.ac.th/

 08

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
592 ซ.รามคำแหง 24  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  10240
โทรศัพท์ : 0-2300-4543 #1310
โทรสาร : 0-2719-1521

http://www.graduate.au.edu/

 09

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
135/8 ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 94160
โทรศัพท์ : 0-7341-8611 - 4
โทรสาร : 0-27341-8615

http://grad.ftu.ac.th/

 10

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
248 ถ.เพชรเกษม 110  แขวงหนองค้างพลู  เขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2809-0823-7 #123
โทรสาร : 0-2445-4164

http://www.thonburi-u.ac.th/Site_gs/

 11

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
19 ถ.สาทรใต้  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120
โทรศัพท์ : 0-2675-5304 - 12 #3017
โทรสาร : 0-2675-5313

http://www.slc.ac.th/saintlouis3/

 12

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 ถ.แจ้งวัฒนะ  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร  10220
โทรศัพท์ : 0-2544-8036
โทรสาร : 0-2522-6603

http://grad.pnru.ac.th/

13

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อาคาร 20 ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 133 ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โทรศัพท์ : 0-7329-9644
โทรสาร : 0-7329-9646

http://graduate.yru.ac.th/

14

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
422 ถ.มรุพงษ์  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา  24000
โทรศัพท์ : 0-3853-5430
โทรสาร : 0-3853-5430

http://grad.rru.ac.th/

15

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 ม.20  ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  13180
โทรศัพท์ : 0-2529-1638 #403
โทรสาร : 0-2529-1638 #406

http://grad.vru.ac.th/

16

คณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ : 0-4423-3000 #4000, 4007
โทรสาร : 0-4423-3072

http://www.sci.rmuti.ac.th/

17

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-3515
โทรสาร : 0-2215-3629

http://www.grad.chula.ac.th/

18

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2942-8445 - 50 #302
โทรสาร : 0-2942-8512

http://www.grad.ku.ac.th/

19

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ว้ดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-0680
โทรสาร : 0-2222-0680

http://www.mcu.ac.th/site/major/major_index.php

20

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 0-7444-3988
โทรสาร : 0-7444-3988

http://www2.tsu.ac.th/grad/

21

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2441-4125 #201
โทรสาร : 0-2441-9737

http://www.grad.mahidol.ac.th/

22

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
52/347 อาคาร 11 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 0-2997-2222 #4001-5
โทรสาร : 0-2997-2222 #4000

http://grad.rsu.ac.th/

23

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ถ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2649-5000 #15644
โทรสาร : 0-2260-0132

http://grad.swu.ac.th/

24

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม
38 ถ.เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : -

http://www.siam.edu/

25

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 0-4375-4412
โทรสาร : 0-4375-4412

http://www.grad.msu.ac.th/

26

สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2504-7551
โทรสาร : 0-2503-2660

http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/

27

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
298 ถ.เชษฐา แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2744-7356 #220
โทรสาร : 0-2398-1356

http://203.144.156.233/sbc/office/off_bus/

28

สำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-8188
โทรสาร : 0-2470-8143

http://eds.kmutt.ac.th/

29

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2555-2401
โทรสาร : 0-2587-4357

http://www.grad.kmutnb.ac.th/

30

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
60 ม.3 ถ.สายเอเชีย ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0-3570-9080
โทรสาร : 0-3570-9083, 0-3570-9105

http://president.rmutsb.ac.th/

31

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-4041
โทรสาร : 0-4422-4040

http://www.sut.ac.th

32

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2513-6968
โทรสาร : 0-2512-1817

http://graduate.chandra.ac.th/

33

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5377-6026
โทรสาร : 0-5377-6026

http://orasis.crru.ac.th/gds_crru/main/home

34

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4427-2827
โทรสาร : 0-4427-2827

http://www.old.nrru.ac.th/grad/

35

สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 ม.9 ต.สวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5688-2288
โทรสาร : 0-5688-2288

http://gs.nsru.ac.th/

36

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
439 ถ.จิระ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์ : -
โทรสาร : 0-4461-2858

http://grad.bru.ac.th/

37

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 0-7624-0474 - 7 #1400
โทรสาร : 0-7621-1778

http://graduate.pkru.ac.th/

50

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15) เลขที่ 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ : 0-043-725438
โทรสาร : 043-725438

http://gs.rmu.ac.th/

รายนามคณะกรรมการสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย

Written by Super User on . Posted in เกี่ยวกับ สคบท.

 

 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2562

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธนบุรี 

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กรรมการ

11.

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

12.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กรรมการ

13.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

15.

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มทร. ตะวันออก 

กรรมการ

16.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

 กรรมการ

Download คำสั่งที่ 001/2561 

 

 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2560

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กรรมการ

11.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธนบุรี

กรรมการ

12.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรรมการ

13.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรรมการ

15.

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

16.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ

Download คำสั่งที่ 001/2559 

 

 11 ธันวาคม 2557 – 31 ธันวาคม 2558

 

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธนบุรี

กรรมการ

11.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการ

12.

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรรมการ

13.

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ

15.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

16.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ

 

Download คำสั่งที่ 001/2557 : 002/2557

 

 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2558

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธนบุรี

กรรมการ

11.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการ

12.

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรรมการ

13.

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ

15.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

16.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ

 

Download คำสั่งที่ 001/2556

8 มิถุนายน 2555 – 31 ธันวาคม 2556

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

10.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการ

11.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

12.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กรรมการ

13.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กรรมการ

15.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ


Download คำสั่งที่ 001/2555

Download คำสั่งที่ 001/2554


1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2556

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กรรมการ

11.

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการ

12.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

13.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กรรมการ

15.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กรรมการ

16.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ

 

Download คำสั่งที่ 001/2554

 

1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2554

1.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประธาน

2.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รองประธาน

3.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รองประธาน

4.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

กรรมการ

5.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กรรมการ

6.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรรมการ

7.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

กรรมการ

8.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กรรมการ

9.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กรรมการ

10.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยรังสิต

กรรมการ

11.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

กรรมการ

12.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

13.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ

14.

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

กรรมการ

15.

ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

กรรมการ

16.

ผู้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

กรรมการ


Download คำสั่งที่ 001/2552

 

ธรรมนูญ

Written by Super User on . Posted in เกี่ยวกับ สคบท.